מעניין לחיות פה | 9167*

דוחות תקופתיים מונגשים

הדוחות התקופתיים והמיידיים הקובעים הם אלו שפורסמו באתר הבורסה לניירות ערך או הרשות לניירות ערך, וככל שקיימת סתירה ביניהם לבין המתפרסם בעמוד זה, יגברו הדוחות המפורסמים באתר הבורסה לניירות ערך או הרשות לניירות ערך.

2023

דוח רבעוני מגדלי הים התיכון ליום 30.09.2023

29/11/2023

מרשם ניירות ערך מגדלי הים התיכון

29/08/2023

מרשם בעלי מניות מגדלי הים התיכון

29/08/2023

תוצאות הנפקה סדרה ו מגדלי הים התיכון

29/08/2023

דוח הצעת מדף הנפקת אגרות חוב סדרה ו מגדלי הים התיכון 27.8.2023

28/08/2023

מגדלי הים התיכון עדכון פעולת דירוג

27/08/2023

מגדלי הים התיכון תוצאות המכרז למוסדיים אגח סדרה ו

27/08/2023

מצגת סדרה ו אוגוסט 2023

22/08/2023

מגדלי הים התיכון דוח רבעוני ליום 30.6.2023

22/08/2023

דוח מיידי טיוטה רביעית שטר נאמנות

22/08/2023

דוח מיידי טיוטה 3 שטר נאמנות

21/08/2023

דוח מיידי מגעים עם גוף מוסדי

21/08/2023

עדכון פעולת דירוג אוגוסט 2023

21/08/2023

מרשם ניירות ערך ליום 21.8.2023

21/08/2023

מרשם בעלי מניות ליום 21.8.2023

21/08/2023

פדיון מוקדם (סדרה ד') מתוקן 3

13/08/2023

פדיון מוקדם (סדרה ד') מתוקן 2

08/08/2023

פדיון מוקדם (סדרה ד') מתוקן

07/08/2023

פדיון מוקדם (סדרה ד')

04/08/2023

היתר חפירה

31/07/2023

מגדלי הים התיכון דיווח מיידי - שטר נאמנות

23/07/2023

מגדלי הים התיכון פעולת דירוג

10/07/2023

מצגת להנפקת אגרות חוב מדורגות 2A (סדרה ו')

10/07/2023

דיווח הודעה על כוונה

10/07/2023

דוח רבעון 1 לשנת 2023

31/03/2023